Algemene voorwaarden accuverkoop Hefra B.V.

Leest u de algemene voorwaarden liever in pdf formaat of wilt u deze downloaden?

Algemene voorwaarden.pdf

Al onze verkopen en leveringen geschieden op de hieronder volgende voorwaarden. Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van de Afnemer, zijn slechts van toepassing, indien wij ons daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard.

Begrippenlijst

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Leverancier: Accuverkoop Hefra B.V. (waarnaar ook wel wordt verwezen als: we, wij, ons, onze).
  • Afnemer: de wederpartij van Accuverkoop Hefra B.V.
  • Eco-Bat: Eco-Bat Technologies Limited, de moedermaatschappij van Leverancier.

1 Algemeen

Art. 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op al de door/vanwege ons gedane aanbiedingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten, onder gelijktijdige buiteneffectstelling ten opzichte van Afnemer van alle algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) van derden.

2 Aanbiedingen

Art. 2.1 Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de levertijd, prijsstelling, leverbaarheid en uitvoering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elke prijsopgave is gebaseerd op het moment der opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behouden wij ons het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen; in het bijzonder bij een eventuele verhoging van rechten en accijnzen, ingeval de toeleverancier een prijsverhoging doorvoert, ingeval de valutakoersen zich wijzigen.

Art. 2.2 Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een gedane aanbieding kan indien deze nog niet is geaccepteerd door ons worden ingetrokken.

Art. 2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding onzerzijds.

3 Betaling

Art. 3.1 Betaling dient à contant te worden gedaan, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de Afnemer automatisch in verzuim en is over hetgeen hij alsdan nog verschuldigd is, vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand.

Art. 3.2 Verzonden facturen worden geacht door de Afnemer te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de Afnemer niet binnen 7 dagen na factuurdatum middels aangetekend schrijven bij ons heeft gereclameerd naar aanleiding van betreffende factuur.

Art. 3.3 De Afnemer is niet gerechtigd enige betalingskorting eigenhandig toe te passen.

Art. 3.4 Indien wij bij tekortkoming van de verbintenis door de Afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaan komen de kosten daarvan voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen totaalbedrag met een minimum van 500,00 euro.

Art. 3.5 Ingeval van non-betaling en/of niet tijdige betaling zijn wij bevoegd alle verdere leveranties te staken met dien verstande dat wij na ontvangst van de achterstallige betaling niet gehouden zijn alsnog te leveren.

4 Levertijd

Art. 4 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt ons een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd. Bij overschrijding van deze nadere termijn, dan wel de vast overeengekomen levertijd heeft de Afnemer het recht de overeenkomst door middel van ingebrekestelling te ontbinden. Ingeval van overschrijding van de nadere termijn zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij deze ons mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegekend.

5 Verzending en Risico-overgang

Art. 5.1 De inlading en het vervoer van onze producten bij levering af magazijn geschieden voor rekening en risico van de Afnemer. Ook in geval van levering franco aan opgegeven adres gaat het risico over bij inlading af ons magazijn.

Art. 5.2. Indien wij franco aan het door de Afnemer genoemde adres leveren, zijn wij vrij in de keuze van het vervoer. De Afnemer is in dit geval verplicht, bij schade of verlies, ontstaan gedurende het vervoer, tijdig de vereiste stappen tot verhaal tegen de vervoerder te nemen. De Afnemer dient aan ons binnen 2 dagen na ontvangst van onze producten, opgave van de vastgestelde schade of van het verlies, benevens van de gedane stappen te doen.

Art. 5.3. Producten die voor reparatie, verandering of andere werkzaamheden worden overgebracht naar ons magazijn, reizen en verblijven daar voor rekening en risico van de Afnemer, die verplicht is ons te vrijwaren tegen aanspraken van de eigenaar of derden.

6 Garantie

Art. 6.1 Wij staan in voor de deugdelijke uitvoering van ons product op het moment van levering.

Art. 6.2 De volledige garantie geldt voor de periode van 1 en het jaar daaropvolgend pro rata parte. Afhankelijk van het door ons geleverde product kan de garantietermijn afwijken.

Art. 6.3 De Afnemer kan een beroep doen op de garantieverplichting indien deze aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Garantie houdt in dat wij het product kosteloos repareren dan wel vervangen door een exemplaar van hetzelfde type

Art. 6.4 Voor garantie komen niet in aanmerking producten die: overladen zijn of overladen zijn geweest, beschadigd zijn ten gevolge van onjuist, oneigenlijk en of ondeskundig gebruik, tijdens normaal gebruik slechts ontladen zijn, door onbevoegden zijn geopend.

Art. 6.5. Tevens komen niet voor garantie in aanmerking producten waarvan: de ingeslagen productiecode is verwijderd, gewijzigd of vervangen, de elektrolyt is verontreinigd.

Art. 6.6 Aan de Afnemer wordt de mogelijkheid geboden de garantie af te kopen tegenover een door ons nader te bepalen te verlenen korting.

Art. 6.7 Klachten dienen binnen de garantieperiode, vermeld in lid 2 van dit artikel ingediend te worden.

7 Merken, handelsnaam en de staat van de producten

Art. 7.1 De Afnemer is niet gerechtigd om de door ons geleverde producten te wijzigen; de producten mogen door de Afnemer uitsluitend worden verkocht in de staat waarin zij door ons worden afgeleverd.

Art. 7.2 Het is de Afnemer verboden om iedere door ons op het product aangebrachte typeaanduiding, merk- of handelsnaam, kleur, afbeelding, label dan wel enig ander handelsteken te verwijderen of te wijzigen.

Art. 7.3 Het is de Afnemer niet toegestaan om het merk(en) of de handelsna(a)m(en) Wilco, Boogstein, Kroon, Voac, Veac, VMF, Magnum, Portapower en Blue Power in haar geheel of in onderdelen te gebruiken als (onderdeel van de) handelsnaam van de Afnemer.

Art. 7.4 Het is de Afnemer niet toegestaan om op de door hem verkochte, door ons geleverde producten een label met zijn handelsnaam aan te brengen.

8 Reclames

Art. 8.1 Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van onze producten, dan wel binnen een zelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

Art. 8.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.

Art. 8.3 Indien de in lid 1 genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde producten zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

9 Aansprakelijkheid

Art. 9.1 Indien wij door overmacht verhinderd zouden zijn onze verplichtingen tegenover de Afnemer na te komen, hebben wij het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of deze uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal dan in onderling overleg tussen de koper en ons worden geregeld.

10 Annulering

Art. 10.1 De Afnemer (partij) die zich op enigerlei wijze, jegens ons heeft verbonden kan de overeenkomst niet annuleren tenzij verkoper daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven dan is Afnemer niettemin, bij wijze van schadevergoeding een bedrag gelijk aan ten minste 40% van hetgeen de Afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen verschuldigd, tenzij wij kunnen bewijzen dat onze schade groter is of de Afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Bij de bepaling van het hiervoor genoemde bedrag wordt een minimum gehanteerd van ten minste 250,00 euro.

11 Eigendomsvoorbehoud

Art. 11.1 Alle geleverde zaken blijven onze eigendom, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan ons toekomende is verkregen, niets uitgezonderd.

12 Ontbinding

Art. 12.1 Overeenkomsten worden geacht zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te zijn zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf het tijdstip waarop de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voor–lopige) surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging (onder curatele stelling) of anderszins geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. Door ontbinding van de overeenkomst zullen al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Daarnaast behouden wij het recht op volledige vergoeding van de schade die wij door de ontbinding lijden of zullen lijden.

13 Compliance met handelssancties

Art. 13.1 In relatie tot de van ons af te nemen goederen (inclusief eventuele apparatuur, technologie en software) en diensten (hierna gezamenlijk: Goederen en Diensten) is Afnemer gehouden zich in overeenstemming met nationale en internationale de wet- en regelgeving te gedragen, waaronder wet- en regelgeving omtrent sancties, restricties, beperkingen en embargo's die zijn ingesteld door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, Nederland en de (overige) landen waar Leverancier of Eco-Bat actief is (hierna ook wel genoemd: Sancties).

Art. 13.2 In relatie tot de door ons af te nemen Goederen en Diensten is Afnemer verplicht zich te houden aan de Sancties die zijn opgelegd aan natuurlijke personen, entiteiten, organisaties en landen (hierna gezamenlijk genoemd: Partijen), dit betreft in ieder geval Partijen die zijn opgenomen op de sanctielijsten van bovengenoemde landen in 13.1.

Art. 13.3 Met betrekking tot de van ons af te nemen Goederen en Diensten worden geen transacties geaccepteerd die direct of indirect in relatie staan tot Syrië, Iran, Jemen, Soedan, Myanmar (Birma), Noord-Korea of Cuba. Het is Afnemer verboden om onze goederen en diensten direct of indirect door te leveren voor gebruik in of aan Partijen in voornoemde landen, of om aan ons een betaling te verrichten die direct of indirect afkomstig is van een Partij uit een van voornoemde landen.

Art. 13.4 Wij hebben het recht om levering te weigeren als wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat onze Goederen of Diensten uiteindelijk worden gebruikt in of door Partijen uit landen zoals genoemd in 13.2. of wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat Afnemer in strijd handelt met de Sancties, zoals bedoeld in 13.1. In dat geval zullen wij, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving zoals bedoeld in 13.1 en op grond van artikel 13.2, overgaan tot terugbetaling van eventuele reeds ontvangen betalingen. We behouden het recht op vergoeding van eventuele schade die wij lijden of zullen lijden ten gevolge van het door Afnemer niet handelen overeenkomstig de bepalingen in dit artikel 13.

14 Toepasselijk recht

Art. 14.1 Geschillen tussen ons en de Afnemer zullen, ongeacht de aard daarvan, door de meest gerede partij bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Afnemer binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, kiest voor berechting door de volgens de wet bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten, alsmede op de precontractuele fase is Nederlands recht van toepassing.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2022 ECOBAT BATTERY BENELUX